Vol 6, No 1 (2017)

January

Table of Contents

Articles

T. Mary Jones, K. Prasantha Kiran
PDF
1-5
Vishal Soodan, Akhilesh Chandra Pandey
PDF
6-12
Basavraj S Kudachimath, Shashidhar S Mahantshetti
PDF
13-23
Neela Multani, A. N. Sanghvi
PDF
24-30
Zachariah Apamshan, Norafidah Ismail, Knocks Tapiwa Zengeni
PDF
31-36
Surabhi Srivastava
PDF
37-44
Gopa Das
PDF
45-51
Shabir A. Bhat, Qurat-ul-Ain Shah
PDF
52-59
Harsha Sahu
PDF
60-66
Joseph Abraham
PDF
67-84
Shikha Yadav
PDF
85-90
G. Sabitha Srinivas
PDF
91-96
Srinivasa Rao Pasala, Mahesh Rudra
PDF
97-103
Abdul Shakil
PDF
104-108
Samson M. Makone, Naphis M. Bitange, Nathan O. Soire, Eveline A. Odero
PDF
109-117
A. Jamaluddin
PDF
118-129