Vol 4, No 3 (2016)

September

Table of Contents

Articles

Shubhrajyotsna Aithal, P. S. Aithal
PDF
358-378
N. Pasupathy, A. Arokiyaraj
PDF
379-393
Shanthi Lakshmi Duraimani
PDF
394-406
Karanjkar D. M., V. Y. Deshpande
PDF
407-419
Narinder Panotra, Vinod Gupta, Vishal Sharma, Ashwani Kumar
PDF
420-424
Pawar P A., Deshpande V Y
PDF
425-430
Suk-hee Kim
PDF
431-438
Sagar Pat Pingua
PDF
439-453
J. W. Prakash
PDF
454-459
T. Kubendran, M. Ramesh
PDF
460-470
Harikrishna Ramaprasad Saripalli, Prasanna Kumar Dixit
PDF
471-481
Ronanki Srivalli, B. Anila Kumari, K. Uma Maheswari, B. Neeraja Prabhakar, Jessie Suneetha W.
PDF
482-489
Lem Edith Abongwa, Nyuydzedze Stanley Sunjo, Ndifor Glory Afah
PDF
490-505
Shiva Kumar D, Abhilash M R, Nagaraju A, Smitha N, Shivalingaiah C
PDF
506-518
S.E. Obasi, N.A. Obasi, U.A. Dike, R.I. Igbolekwu
PDF
519-529
V.S. Suganthy, C. Udayasoorian
PDF
530-540
Sharda Ghoghre, Tara Singh
PDF
541-552
Abhilash M.R, Srikantaswamy S, Shiva Kumar D
PDF
553-563